Danışma Kurulu Yönergesi

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü 
Danışma Kurulu Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 3.07.2011 tarihli 27983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.6.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü kurulması çerçevesinde; Enstitü çalışmalarının, kuruluş amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için yapılacak uygulamalara ilişkin önerilerde bulunmak ve eğilim belirlemek amacıyla oluşturulan ve tavsiye niteliğinde kararlar alan Danışma Kurulu teşkili, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Danışma Kurulunun teşkili, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Danışma Kurul Başkanı: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Danışma Kurulu Başkanını, 
b) Danışma Kurulu: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Danışma Kurulunu, 
c) Enstitü: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünü, 
ç) Müdür: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdürünü, 
d) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü, 
e) Rektörlük: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü, 
f) Rektör Yardımcısı: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü’nden sorumlu Rektör Yardımcısını, 
g) Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulun Teşkili, Görevleri ve Çalışma Esasları 

Danışma Kurulunun Teşkili 

MADDE 5- (1) Enstitüye, demir çelik endüstrisi, teknolojisi, Ar-Ge çalışmaları vb. alanlarda danışmanlık yapmak ve tavsiye niteliğinde görüş bildirmek üzere, Rektörlük nezdinde Danışma Kurulu teşkil olunur. Danışma Kurulu aşağıdaki üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşur. 
Üniversite Temsilcileri; 
a) Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısı 
b) Enstitü Müdürü, 
c) Üniversite bünyesinde bulunan Enstitülerden birer temsilci, 
ç) Rektörün Üniversite içerisinden belirleyeceği üç öğretim üyesi, 
d) Demir çelik ile ilgili alanlarda çalışma yapan diğer üniversitelerden Rektörün seçeceği öğretim üyelerinden oluşur. 
Kamu Kurum Temsilcileri; 
e) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
f) Kalkınma Bakanlığı 
g) Rektörün uygun göreceği diğer bakanlık ve kurum temsilcileri, 
Demir Çelik Sektör Temsilcileri; 
ğ) Kardemir A.Ş. yönetim kurulunun belirleyeceği iki temsilci, 
h) Demir çelik hammadde (kömür, cevher, elektrik) üreticilerinden temsilciler, 
ı) Enstitü veya Üniversitenin Ar-Ge Merkezi ile en çok işbirliği yapan üreticiler öncelikli olmak üzere demir çelik üreticileri, 
i) Demir çelik dökümcülerinden temsilciler, 
İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri; 
j) Demir Çelik Üreticileri Derne?i, 
k) Çelik İhracatçıları Birliği, 
l) Türk Yapısal Çelik Derneği, 
m) Diğer davet edilen; Demir Çelik Üretici, Tüketici, Tedarikçi, İhracatçı, İthalatçı, Teknoloji Üreticileri ile ilgili Sivil Toplum Örgütlerinden oluşur. Bu örgütlerin temsili Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerince yerine getirilir. 
(2) Danışma Kurul üyeleri, ilgili Rektör Yardımcısının teklifi ve Rektörün oluru ile seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üyeler iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Danışma Kurul üyeleri tekrar aynı görev için seçilebilirler. 
(3) Danışma Kurulu Başkanlığı, bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. Danışma Kurulun Başkanı Rektördür. Rektörün olmadığı zaman ilgili Rektör Yardımcısı Danışma Kurulun başkanlığını yapar. Danışma Kurulun iki Başkan Yardımcılarından birisi Kardemir A.Ş Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Diğer Başkan Yardımcısı, Danışma Kurulunda bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından Rektör tarafından atanır. 

Danışma Kurulunun Görevleri 
MADDE 6- (1) Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır: 
a) Demir çelik alanında, üretim, üretim iyileştirilmesi, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, test ve kalite kontrol, Ar-Ge, verimlilik artışı, bakım, tüketim, atıkların değerlendirilmesi, ithalat, ihracat, enerji, çevre, insan kaynakları vb. konularında raporlar hazırlamak/hazırlatmak. 
b) Türkiye’nin demir çelik alanında dünya pazarında söz sahibi bir konuma gelebilmesi için demir çelik ve yan ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin ulusal ve uluslar arası eğilimler ve hedefler ışığında politikalar ve stratejiler belirlemek. 
c) Demir çelik alanı ile ilgili araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapmak, ilgili sektör ve kuruluşlar arasında işbirliği imkânlarını geliştirmek, daha verimli, daha etkili çalışması için tavsiye kararları almak. 
ç) Demir çelik sektöründe üniversite–sanayi işbirliğini amaçlayan, Enstitü ve Üniversite Ar-Ge Merkezi ile ortak çalışmasını sağlayacak, ilgili paydaşlarla işbirliği içinde temel ve uygulamalı araştırma ve programları belirlemek. 
d) Demir çelik alanında vasıflı insan gücü yetiştirilmesi, ilgili sektörde çalışan yönetici, işçi ve diğer personelinin eğitimi ve sertifikasyonu için gerekli ölçütleri belirleyip Enstitü aracılığıyla ilgili kuruluşlara iletmek. 
e) İlgili konularda hazırlanan ve/veya hazırlatılan rapor vb. çalışmaları Enstitü ve Üniversite Ar-Ge Merkezine iletmek. 
f) İlgili çalışmalar için gerekli gördüğü hallerde Alt Çalışma Grupları oluşturmak. 

Danışma Kurulunun Çalışma Esasları 
MADDE 7- (1) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Başkanın daveti üzerine toplanır. Başkan isterse Danışma Kurulunu daha fazla sayıda toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, toplantıya katılan üyelerle toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın yer aldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Danışma Kurulunun sekretarya görevi Enstitü tarafından yürütülür. 
(2) Gündem, Başkan veya Danışma Kurul üyelerinin tekliflerine göre tespit edilir ve acil durumlar dışında yazılı olarak toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden sekretarya tarafından bildirilir. 
(3) Danışma Kurulu gündem maddelerini görüşür ve alınan kararlar rapor haline getirilerek Enstitü aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir. 
(4) Danışma Kurulu gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir ve gündemle ilgili uzmanları toplantıya çağırabilir, davetler çıkarabilir. 
(5) Enstitü tarafından ihtiyaç duyulan konularda ilgili görevleri yürütmek üzere Danışma Kurul üyelerinden birinin başkanlığında alt kurullar oluşturulabilir. Alt kurul üyelerinin seçimi, Danışma Kurul üyelerinin önerisi ve Danışma Kurulu onayıyla gerçekleşir. 
(6) Danışma Kurul toplantılarında alınan kararları ve yapılanları takip etmek, bir sonraki Danışma Kurulu gündemini oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla Danışma Kurul üyeleri arasından “İzleme ve Değerlendirme Alt Kurulu” oluşturulur. İzleme ve Değerlendirme Alt Kurulu beş üyeden oluşur. İzleme ve Değerlendirme Alt Kurulunun Başkanı, ilgili Rektör Yardımcısıdır, katılmadığı durumlarda Enstitü Müdürü Alt Kurula başkanlık yapar. Diğer üyeler; Enstitü Müdürü, bir demir çelik sektör temsilcisi, bir akademisyen ve bir sivil toplum örgütü temsilcisinden oluşur. İlgili Alt Kurul yılda en az bir defa toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunun onayına müteakip yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

“Bu yönerge, 02/05/2012 tarih ve 2012/05-6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.”